Ziekmelden, verzuim en verlof

 

Ziekmelden

Als uw kind ziek of verhinderd is om naar school te komen, dient u dit tijdig door te geven aan de leerkracht. Dit kunt u het beste doen via Social Schools of voor 8:30 uur te bellen naar school.

Afspraken met de dokter dienen schriftelijk vermeld te worden. U kunt dit invoeren bij het onderdeel absentie in Social Schools. Wij gaan ervan uit dat u afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd maakt. 

 

Wij verzoeken u, wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft, ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat de school kan bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn.  Wanneer een kind een besmettelijke ziekte heeft, wordt dat gemeld bij de gemeente Den Haag volgens het standaardprotocol.

 

Verzuim

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen, worden aangesproken bij de ingang van de school. 
Het wordt ook genoteerd door de leerkracht.                                                                                

Komt een leerling 3x te laat, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders. Dit kan mondeling of via een brief. Deze brief wordt ondertekend geretourneerd. Indien de leerling te laat blijft komen (nog eens 3x), dan nodigt de groepsleerkracht de ouder(s) uit voor een gesprek.

Afwezig zonder melding 
U als ouder bent verplicht uw kind tijdig af te melden bij absentie. (Bijvoorbeeld bij ziekte).

Is een leerling 2x afwezig zonder melding vooraf, dan heeft de leerkracht hierover een gesprek met de ouders. Er wordt gekeken naar de reden en afspraken worden gemaakt. Tijdens het gesprek wordt gemeld dat een volgende keer leerplicht ingeschakeld wordt (Dit zijn wij wettelijk verplicht).

Bij herhaling wordt leerplicht ingeschakeld.


Verlof

U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In heel bijzondere gevallen mag de directeur een leerling vrij geven buiten de schoolvakanties om. Dit mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van maximaal tien dagen. Dit geldt alleen voor ouders die vanwege hun beroep geen twee aaneengesloten weken gedurende een schoolvakantie met hun kind(eren) weg kunnen.

U moet een werkgeversverklaring kunnen overleggen.
 

Voor belangrijke familieverplichtingen zoals een begrafenis of huwelijk kunt u een verlofaanvraag indienen bij de directie.


Zowel voor een lange als een korte periode geldt, dat u minimaal een maand van te voren het verzoek bij de directie heeft ingediend. Deze aanvraag kunt u invoeren bij "verlof" in Social Schools. Ook is er een verlofformulier te verkrijgen bij de administratie.


Als u meer dan 10 schooldagen per schooljaar extra verlof wilt aanvragen moet dit minimaal 1 maand van tevoren bij de leerplichtambtenaar worden voorgelegd.


De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen  ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces verbaal worden opgemaakt en volgt vaak een boete.